Revon Energy

Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahentów i ich pracowników

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka REVON Energy ul. Bracka 28, Katowice 40-858
 2. CELE , PODSTAWA PRAWNA I ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
  1. Jeśli reprezentujecie Państwo kontrahenta:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zawarcia i realizacji przedmiotu umowy.

  1. Jeśli jesteście Państwo pracownikiem kontrahenta:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celach kontaktowych, związanych z realizacją umowy z Państwa pracodawcą, traktując to jako swój prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem biuro@revon.pl Państwa dane w postaci imienia, nazwiska i służbowych danych kontaktowych pozyskaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który delegował Państwa do realizacji zadań w związku z realizacją umowy.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Państwa dane będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, oraz po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia roszczeń z jej tytułu.
 2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
  Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
 3. POZOSTAŁE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  a) Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).b) Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

  c) Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

  Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

  Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej, z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego), dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych, do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: za Państwa zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby; lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 4. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA
  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje – mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  a) pisemnie na adres podany jako adres siedziby Spółki;
  b) mailowo na adres: biuro@revon.pl.Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi, co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 5. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. ODBIORCY DANYCH
  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane: EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, lub zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

Słownik:
Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).