Decyzja środowiskowa dla farm fotowoltaicznych – wymagania i procedury

19 września 2022

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne wiąże się z koniecznością uzyskania wielu decyzji, w tym na uzyskanie decyzji środowiskowej.
Realizacja instalacji fotowoltaicznej może mieć wpływ na otaczające środowisko, a dzięki informacjom zawartym w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Inwestor może zrealizować przedsięwzięcie tak, aby nie pogorszyć stanu środowiska naturalnego.

Kiedy potrzebne jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Uzyskanie decyzji środowiskowej wymagane jest dla przedsięwzięć, które zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziałują na środowisko[1]. Instalacja fotowoltaiczna może kwalifikować się do jednego rodzaju przedsięwzięć, a to wszystko zależy od jej powierzchni zabudowy. Od tego, czy zostanie ona udzielona, zależy m.in. czy otrzymasz pozwolenie na budowę lub decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Jeżeli powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej wynosi mniej niż 1 ha lub 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, wtedy instalacja zaliczana jest przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wspomniane formy ochrony przyrody[2] to obszary:

 • parków narodowych,
 • rezerwatów przyrody,
 • parków krajobrazowych,
 • obszary chronionego krajobrazu,
 • obszary Natura 2000,
 • bliskość pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych,
 • obszary użytków ekologicznych oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Powierzchnia zabudowy farmy fotowoltaicznej a decyzja środowiskowa

Instalacja fotowoltaiczna, która przekracza swoją powierzchnią zabudowy powyższe wartości wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja takiej inwestycji wiąże się również z oceną czy obejmuje ją obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Farma fotowoltaiczna to przedsięwzięcie, które potencjalnie oddziałuje na środowisko, a więc decyzję o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podejmuje odpowiedni organ administracyjny (organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy z uwagi na lokalizację inwestycji).

Co załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU)?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również:

 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (tzw. KIP)[3],
 • wypisy z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną,
 • kopie mapy ewidencyjnej, która pokazuje obszar i środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz obszar przewidywanego oddziaływania (100 m),
 • potwierdzenia uiszczenia opłat skarbowych.

Warto pamiętać o tym, że brak wymaganych załączników może znacznie wydłużyć całe postępowanie. W przypadku braku, któregoś z powyższych załączników inwestor otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Ważne, aby dostarczyć załączniki w wyznaczonym czasie, ponieważ ich nieuzupełnienie jest równoznaczne jako formalny brak wniosku o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i może skutkować brakiem rozpatrzenia wniosku.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co należy w niej zamieścić?

W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zamieszcza się takie informacje jak np.: rodzaj, cechy, skala i usytuowanie instalacji, rodzaj technologii, rozwiązaniach chroniących środowisko, przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii. Natomiast, o wypis z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną można wystąpić do właściwych organów administracji publicznej (np. Starostwo Powiatowe).

Przygotowany wniosek o decyzję środowiskową wraz z załącznikami wysyłamy w kilku egzemplarzach, aby właściwy organ (np. Urząd Gminy) przesłał materiał dalej do organów opiniujących (np. Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Organy opiniujące mają również prawo do pytań, które należy w odpowiednim czasie uzupełnić. Gdy wszelkie wątpliwości zostaną rozwiązane organy opiniujące wydadzą odpowiednie opinie lub postanowienia czy przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jeżeli w opinii organów opiniujących wystąpi obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wtedy należy przystąpić do sporządzenia raportu, który zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r.3

Po jakim czasie organ właściwy wydaje decyzję środowiskową?

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej jest zobowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, do maksymalnie dwóch miesięcy. Jednak do tego terminu nie wlicza się czasu związanego z opiniami i uzgodnieniami oraz opóźnieniami z winy strony (np. Inwestora) i z przyczyn niezależnych od organu, a także czasu na korespondencję między organami wydającymi decyzję a opiniującymi. W rezultacie uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla farmy fotowoltaicznej wynosi do sześciu miesięcy. Jeżeli został nałożony obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wtedy czas uzyskania decyzji może potrwać do półtora roku.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – co dalej?

Po tym, jak otrzymamy upragnioną decyzję środowiskową należy się upewnić, że jest to decyzja prawomocna. W tym celu, po otrzymaniu decyzji, należy wystąpić do urzędu o nadanie klauzuli ostateczności lub wydaniu zaświadczenia o prawomocności decyzji. Po tym, kiedy taka decyzja będzie prawomocna, możemy przystępować do dalszej realizacji przedsięwzięcia.

Czy uzyskanie decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej wymaga pomocy eksperta?

Do uzyskania gotowej i prawomocnej decyzji środowiskowej pomoc eksperta nie jest niezbędna, jednak może bardzo pomóc. Osoba mająca szeroką wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji o środowiskowych warunkach to gwarancja przygotowania sprawdzonej dokumentacji, a przede wszystkim o wiele krótszy czas postępowania administracyjnego. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą – serdecznie zapraszamy do kontaktu, mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z inwestycjami i budową farm fotowoltaicznych na terenie całej Polski.

Źródła:
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
[3] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO