Warunki energetyczne dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kW – wymagania i procedury

3 sierpnia 2023

Instalacja fotowoltaiczna powyżej 50 kW

Mimo zmiany zapisów Ustawy o OZE i ułatwień w realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW, nadal konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i podpisanie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Definicja mikroinstalacji nie uległa zmianie. Warto o tym pamiętać i nie narażać klientów na wysokie koszty wynikające z dostosowania układów przyłączenia do warunków wymaganych przez OSD.
W naszym artykule omówimy ważne aspekty tego procesu oraz wskazówki, jak uniknąć potencjalnych problemów. Zachęcamy do lektury!

Czy w każdym przypadku niezbędne jest uzyskanie warunków energetycznych?

Realizacja instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kW zawsze wymaga złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. Wniosek ten należy złożyć do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój siecią energetyczną. Warunki przyłączenia określają wszystkie szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczne i sprawne połączenie instalacji PV z siecią elektroenergetyczną, zgodnie z kryteriami przyłączenia Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.
Zgodnie z definicjami wynikającymi z Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii:
• mikroinstalacja to instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW przy napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
• mała instalacja fotowoltaiczna to instalacja o mocy do 1000 kWp
Nowelizacja ustawy OZE z 2023 roku nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie, co za tym idzie, tylko instalacje o mocy do 50 kW będzie można realizować w systemie zgłoszenia mikroinstalacji do OSD, czyli jak do tej pory. Instalacja powyżej 50 kW, mimo braku konieczności pozyskania pozwolenia na budowę dla instalacji PV o mocy 150 kW – nie jest mikroinstalacją!

Jakie są opłaty związane z warunkami przyłączenia?

Złożenie wniosku o warunki energetyczne do średniego i wysokiego napięcia związane jest z koniecznością wpłaty zaliczki na poczet Operatora Sieci Dystrybucyjnej, która wynosi 30 zł za każdy 1 kWp mocy instalacji. Zaliczka wynika z przepisów określonych w ustawie Prawa Energetycznego. W przypadku nieuzyskania warunków przyłączenia, zaliczka jest w pełni zwracana inwestorowi. W przypadku wnioskowania o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do niskiego napięcia – zaliczka nie jest wymagana.

Co załączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia?

Wzór wniosku o warunki przyłączenia różni się w zależności od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wraz z wnioskiem załącza się również szereg dokumentów i informacji, takich jak: tytuł prawny do nieruchomości, na której planujesz wybudować farmę fotowoltaiczną, warunki zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, schemat wewnętrznej instalacji, orientacyjny plan przyłącza oraz karty katalogowe urządzeń planowanych do montażu.
Te dokumenty są niezbędne, aby operator mógł dokładnie zweryfikować i ocenić możliwość przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Dlatego ważne jest, aby złożyć je wszystkie aktualne i kompletne. W przypadku braku jakiejkolwiek z tych informacji lub niezgodności między wnioskiem, a rzeczywistym stanem rzeczy, mogą występować opóźnienia w procesie przyjęcia wniosku o warunki przyłączenia lub nawet odmowa rozpatrywania wniosku o warunki energetyczne.

Po jakim czasie OSD wydaje warunki przyłączenia?

Zgodnie z Prawem Energetycznym, OSD ma konkretne terminy na określenie warunków przyłączeniowych:
• dla przyłączenia źródeł wytwórczych do wysokiego napięcia – 150 dni
• dla przyłączenia źródeł wytwórczych do średniego napięcia – 120 dni
• dla przyłączenia źródeł wytwórczych do niskiego napięcia – 30 dni
W wyjątkowych sytuacjach OSD może wydłużyć ten termin o dodatkowe 60 dni, powołując się na Prawo Energetyczne.

Uzyskanie warunków przyłączenia – co dalej?

Warunki są ważne przez okres 2 lat. Wraz z wnioskiem o warunki Operator Sieci Dystrybucyjnej przesyła wzór umowy o przyłączenie, która zawiera szczegółowe informacje na temat harmonogramu i opłat związanych z procesem przyłączenia do sieci elektrycznej. Umowę należy koniecznie podpisać w ciągu 2 lat od momentu otrzymania warunków energetycznych.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, można przejść do kolejnego kroku inwestycyjnego, jakim jest opracowanie i uzgodnienie z OSD projektu wykonawczego w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, telemechaniki, łączności i układów pomiarowych brutto (jeżeli są wymagane) – dokumenty te wynikają wprost z warunków przyłączeniowych. Czas na opracowanie takich dokumentów wraz z uzgodnieniem wynosi co najmniej 3 miesiące.

Kolejny krok to modernizacja układu przyłączenia i doposażenie go w układy wymagane i zatwierdzone przez OSD takie jak: telesygnalizacja łączników jednostki wytwórczej, telepomiar prądu, napięcia, mocy czynnej i biernej, układ umożliwiający przyjęcie sygnału od OSD, który zaprzestanie generacji mocy czynnej w ciągu 5 sekund, wdrożenie systemu łączności np. system TETRA, czy nawet wymiana przekładników napięciowych po stronie SN. Powyższe w wielu przypadkach będzie związane z nakładem inwestycyjnym porównywalnym kosztom instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW.

Aby cały proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń warto powierzyć go ekspertom z REVON Energy, którzy zadbają o terminowość i poprawność wniosku.

 

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO